Öppen journal

Med öppen journal menar vi ett journalsystem där djurägaren/betalaren via sin dator kan

  •  följa hur nya anteckningar växer fram
  •  se den färdigifyllda journalen
  • besluta om hur journalinformationen ska hanteras. Om den skall skickas vidare och i så fall till vem.

Journalen är således inte öppen för vem som helst. Öppen journal sätter betalaren i styrhytten.

Synaps = Ett  verktyg för Öppen Journal på Internet
AB Synalfa utvecklar öppna journalsystem för veterinärer och lanserar nu ett verktyg som inriktar sig mot seminverksamhet: Syn@ps. Veterinären som är ansluten har ett eget konto på en internetserver (ungefär som internetbanken). Han/hon skriver sin journal på papper som vanligt men tekniken gör att en journalkopia lagras på kontot i Syn@ps, med teckningar, stavfel och allt. Informationen på journalkopian loggas, tolkas och bearbetas, journalkopia och rapporter kan skickas till e-postadresser.

Öppen journal i seminverksamhet
En parning är en affär mellan en stoägare och en hingstägare. Seminstationen är en mellanhand som ger en service som affärsparterna får betala för. All seminverksamhet har en ansvarig veterinär. Öppen Journal riktar sig mot den som betalar för parningen, d.v.s. i de flesta fall stoägaren. (I SWB:s Språngrullesystem kallas den personen för Språngägare).

Om du som stoägare vill ha Öppen Journal borde du kunna kräva det. Tekniken finns tillgänglig för den veterinär som vill ge dig den servicen. Som betalare borde du kunna bestämma att du vill ha tillgång till din journal men också vem som skall få läsa den!

Om du som hingst/spermaägare vill ha löpande information om sperman, dess användning och lagerställning så kan du få detta om seminerande stations veterinär använder  Öppen Journal.

Avtal
Vi rekommenderar alla som upplåter ett sto till avel att ha skriftligt kontrakt. Det handlar inte bara om vem som ska betala eller bli ägare till det planerade fölet. Det handlar lika mycket om vem som ska få tillgång till den veterinära informationen. Om du skriver avtal med Syn@psanslutna veterinärer och stationer så får du automatiskt tillgång till Öppen Journal.

 

Mer om journalföring
Journalföring regleras av tre olika lagsystem: veterinär-, avel- och semin. Enligt det första är veterinärjournaler sekretessbelagda och enbart tillgängliga för den som givit veterinären uppdraget, enligt det andra är stoägaren skyldig att rapportera inseminationen och dess resultat till hingst/spermaägaren och enligt det tredje ska en hel mängd olika journaler föras som gör att myndigheter vid kontroll kan spåra spermans väg från hingst till sto. Veterinärjournal är alltså inte detsamma som semineringsjournal. Vanligen görs noteringarna enbart på papper,  vilket gör det svårt för stoägaren att få se vad som gjorts med stoet och för spermaleverantören att få reda på resultatet av inseminationerna.  Se också http://www.sjv.se/amnesomraden/djur/hastar/avel